ข่าวใหม่

ประธานกรรมการ

นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล
อดิตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายอาทิตย์ เลิศล้ำ
รองประธานกรรมการคนที่2
นายประดับ ปรีพูล
รองประธานกรรมการคนที่3
นางวรรณรา เจริญผล
กรรมการและเลขานุการ
นายณชรต เพชรภูกันดาน
กรรมการและเหรัญญิก
นางประวีณา ปรีดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกันตภณ ใจศิริ
กรรมการ
นางเยาวนิตย์ ศิลาพัฒน์
กรรมการ
นายพิทักษ์ กาญจนศร
กรรมการ
นายชนินทร์ งามแสง
กรรมการ
ดร.สมจิตร พรมแพน
กรรมการ
นายเรืองวุฒิ ภูมิแสง
กรรมการ
นายอำนวย ภูทองกลม
กรรมการ
นายวรพล คนใจบุญ
กรรมการ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  4.25 %
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.75 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญทั่วไป
  6.50 %
 • เงินกู้สามัญกลุ่ม อปท.
  6.50 %
 • เงินกู้สามัญข้าราชการบำนาญ
  6.50 %
 • เงินกู้สามัญสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ
  6.50 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ 38 ตำแหน่ง
  6.50 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบอื่นๆ
  6.50 %
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  6.50 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ
  6.50 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาสมาชิก
  6.50 %
 • เงินกู้พิเศษ
  6.50 %
 • เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว
  6.50 %
 • เงินกู้เพื่อชำระค่า ฌกส.
  6.50 %
 • เงินกู้ ฌกส.
  6.50 %
 • เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
  6.50 %