ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอเปลี่ยนแปลง สมุดคู่ฝาก

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กันยายน 2566 เวลา 17:51 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินหุ้นรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

ขอเปลี่ยนอัตราส่งเงินฝากรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 10:34 น.
 0 ครั้ง

หลักเกณฑ์กู้

หมวด ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:50 น.
 848 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญสายงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:22 น.
 0 ครั้ง

 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเกื้อกูล (สำหรับสมาชิก สามัญ/บำนาญ/องค์การ)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:04 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเกื้อกูล (สำหรับสมาชิก สมทบ)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:02 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินสามัญพนักงานราชการ (วงเงินกู้ 1 ล้าน)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:57 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญ (สำหรับสมาชิกสมทบ อื่นๆ)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:57 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (สำหรับสมาชิก สามัญ/บำนาญ/องค์การ)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:55 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินประเภทสามัญ (สำหรับสมาชิก สามัญ/บำนาญ/องค์การ)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:54 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินฉุกเฉิน (สำหรับสมาชิก ทุกประเภท)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:54 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงิน กรณีไม่เกินวงเงินหุ้นหรือเงินฝาก (สำหรับสมาชิกทุกประเภท)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:53 น.
 0 ครั้ง

 0 ครั้ง

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และที่อยู่ (สส.ชสอ.)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:46 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ กสธท.(ล้านที่3)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:12 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มลาออก กสธท.(ล้านที่3)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:08 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร กสธท.(ล้านที่4)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:53 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มลาออก สส.ชสอ

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:52 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอโยนย้ายสังกัด สส.ชสอ.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:10 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มลาออก ฌกส.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:10 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:03 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ สสธท.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ กสธท.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:01 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มใบลาออกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 10 เมษายน 2566 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม ขอรับเงินฌาปณกิจสหกรณ์ฯ(กรณีเสียชีวิตงวดที่ 1และ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09:04 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม ขอโอนย้ายไปสหกรณ์อื่น

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 02 มีนาคม 2566 เวลา 13:34 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:51 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มรับทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำปี 2566

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:27 น.
 0 ครั้ง

ตารางเปรียบเทียบการชำระหนี้

หมวด ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มกราคม 2566 เวลา 15:39 น.
 1,069 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร สสธท (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 11:56 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสายงานวิชาชีพและพนักงานราชการ (สำหรับ สายงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข,พนักงานราชการ)

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11:54 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมทบ (สำหรับ ลูกจ้าง,ลูกจ้าง พกส.อื่นๆ)

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11:53 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (สำหรับข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ)

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11:53 น.
 0 ครั้ง

ใบโอนย้ายสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ (ใช้กรณี สมาชิกอยู่แล้วแต่ย้ายไปบรรจุเป็นข้าราชการ)

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:08 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร กสธท. (ล้านที่ 3)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร กสธท (ล้านที่ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:59 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ใบลาออก กสธท (ล้านที่ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:42 น.
 0 ครั้ง

การกู้เงินสายงานต่างๆ

หมวด ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10:09 น.
 0 ครั้ง

การกู้เงินสายงานต่างๆ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10:08 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มโอนย้าย สสธท (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:39 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร สส.ชสอ (ทุนประกัน 600,000 บาท)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:46 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มใบลาอก สสธท (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11:32 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม สมัครประกันความคุ้มครอง COVID-19

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2563 เวลา 13:27 น.
 0 ครั้ง

หนังสือยินยอม ผู้ค้ำประกัน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มกราคม 2562 เวลา 17:05 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ฌาปณกิจสหกรณ์(ฌกส.)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 12:02 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สส.ชสอ

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 11:05 น.
 0 ครั้ง

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล และที่อยู่ สสธท

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 11:02 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สสธท.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 10:59 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ฯ (ฌกส.)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 13 กันยายน 2561 เวลา 11:55 น.
 0 ครั้ง

13. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
 0 ครั้ง

12. ระเบียบเงินกู้พิเศษ ฉบับที่ 1

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:59 น.
 0 ครั้ง

11. ระเบียบการให้กู้เพื่อชำระค่าการฌาปนกิจ

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:58 น.
 0 ครั้ง

10. ระเบียบเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 2 2551

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:57 น.
 0 ครั้ง

9. ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:56 น.
 0 ครั้ง

8. ระเบียบเงินกู้ฌาปนกิจสเคราะห์

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:55 น.
 0 ครั้ง

7. ระเบียบกู้ศึกษาสวัสดิการ 2559

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:54 น.
 0 ครั้ง

6. เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:53 น.
 0 ครั้ง

5. ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ ฉบั

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:52 น.
 0 ครั้ง

4. ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสายงาน

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:51 น.
 0 ครั้ง

3. เงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการโอนย้าย-2560

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:50 น.
 0 ครั้ง

2. เงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการบำนาญ

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:49 น.
 0 ครั้ง

1. เงินกู้สามัญ-พ.ศ.-2560

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:48 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

ใบลาออก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ (ฌกส)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:41 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มซื้อหุ้นเพิ่ม

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มแต่งงานนาน 10 ปี ไม่มีบุตร

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มทุนสวัสดิการ (กรณี คลอดบุตร,สมรส,เสียชีวิต,เกษียณ)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มโสดนาน 40 50 60 ปี

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:37 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอส่งเงินต้นสามัญเพิ่ม

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญประเภทสายงานสนับสุน (สำหรับสมาชิกสมทบ ประเภทสายงานสนับสุน)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:58 น.
 0 ครั้ง

ตาราง กู้เงินประกัน

หมวด ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:48 น.
 0 ครั้ง

ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน


1
หลักเกณฑ์กู้
หมวด ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน

2
ตารางเปรียบเทียบการชำระหนี้
หมวด ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้