ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสายงานวิชาชีพและพนักงานราชการ

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 02 กันยายน 2564 เวลา 11:54 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมทบ

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 02 กันยายน 2564 เวลา 11:53 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญ

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 02 กันยายน 2564 เวลา 11:53 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงิน สายงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14:22 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินสามัญพนักงานราชการ (วงเงินกู้ 1 ล้าน)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09:57 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงิน โครงการเงินกู้โควิดทันใจ (สำหรับสมาชิกสมทบ)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:55 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงิน โครงการเงินกู้โควิดทันใจ (สำหรับสมาชิก สามัญ)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 17:13 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร สสธท (ล้านที่ 3)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร กสธท (ล้านที่ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:59 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร สสธท (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:56 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ใบลาออก กสธท (ล้านที่ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:42 น.
 0 ครั้ง

การกู้เงินสายงานต่างๆ

หมวด ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10:09 น.
 0 ครั้ง

การกู้เงินสายงานต่างๆ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10:08 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มรับทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำปี 2564

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:27 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มโอนย้าย สสธท (ล้านที่ 1)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:39 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม ขอรับเงินฌาปณกิจสหกรณ์ฯ(กรณีเสียชีวิตงวดที่ 1และ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 มกราคม 2564 เวลา 12:04 น.
 0 ครั้ง

หลักเกณฑ์กู้

หมวด ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มกราคม 2564 เวลา 15:50 น.
 469 ครั้ง

ตารางเปรียบเทียบการชำระหนี้

หมวด ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มกราคม 2564 เวลา 15:39 น.
 60 ครั้ง

หนังสิอยินยอม ผู้ค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:02 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร สส.ชสอ (600,000)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:46 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร สสธท (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11:33 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มใบลาอก สสธท (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11:32 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม สมัครประกันความคุ้มครอง COVID-19

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2563 เวลา 13:27 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการลด การงด ส่งหุ้นรายเดือนชั่วคราว (COVID-19)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:11 น.
 0 ครั้ง

หนังสือยินยอม ผู้ค้ำประกัน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มกราคม 2562 เวลา 17:05 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินสำหรับข้าราชการบำนาญ

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10:33 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินสามัญประเภท ข้าราชการองค์การท้องถิ่น(อปท.)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09:56 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินประเภทสามัญ

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09:54 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:54 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ฌาปณกิจสหกรณ์(ฌกส.)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 12:02 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สส.ชสอ

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 11:05 น.
 0 ครั้ง

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล และที่อยู่ สสธท

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 11:02 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สสธท.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 10:59 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ฯ (ฌกส.)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 13 กันยายน 2561 เวลา 11:55 น.
 0 ครั้ง

13. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
 0 ครั้ง

12. ระเบียบเงินกู้พิเศษ ฉบับที่ 1

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:59 น.
 0 ครั้ง

11. ระเบียบการให้กู้เพื่อชำระค่าการฌาปนกิจ

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:58 น.
 0 ครั้ง

10. ระเบียบเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 2 2551

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:57 น.
 0 ครั้ง

9. ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:56 น.
 0 ครั้ง

8. ระเบียบเงินกู้ฌาปนกิจสเคราะห์

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:55 น.
 0 ครั้ง

7. ระเบียบกู้ศึกษาสวัสดิการ 2559

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:54 น.
 0 ครั้ง

6. เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:53 น.
 0 ครั้ง

5. ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ ฉบั

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:52 น.
 0 ครั้ง

4. ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสายงาน

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:51 น.
 0 ครั้ง

3. เงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการโอนย้าย-2560

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:50 น.
 0 ครั้ง

2. เงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการบำนาญ

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:49 น.
 0 ครั้ง

1. เงินกู้สามัญ-พ.ศ.-2560

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:48 น.
 0 ครั้ง

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

ใบลาออก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ (ฌกส)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:41 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มซื้อหุ้นเพิ่ม

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มแต่งงานนาน 10 ปี ไม่มีบุตร

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มทุนสวัสดิการล่าสุด

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มใบลาออกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มโสดนาน 40 50 60 ปี

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:37 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินหุ้นรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอส่งเงินต้นสามัญเพิ่ม

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

แบบขอรับเงินฌาปนกิจสหกรณ์ งวดที่1และ2

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:35 น.
 0 ครั้ง

ขอเปลี่ยนอัตราส่งเงินฝากรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:34 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินสามัญประเภทสายงานสนับสุน

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:58 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินสามัญประเภทสมทบ

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:57 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:55 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินเพื่อฌาปณกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:55 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินฉุกเฉิน

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:54 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินกู้ด้วยหุ้น

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:53 น.
 0 ครั้ง

ตารางเปรียบเทียบการชำระหนี้

หมวด ตารางเปรียบเทียบการชำระหนี้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:44 น.
 0 ครั้ง

ตาราง กู้เงินประกัน

หมวด ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:48 น.
 1,092 ครั้ง

ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน


1
ตารางเปรียบเทียบการชำระหนี้
หมวด ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้

2
หลักเกณฑ์กู้
หมวด ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน

3
ตาราง กู้เงินประกัน
หมวด ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ