ข่าวใหม่

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล
อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานกรรมการ

นายยุทธพล ภูเลื่่อน
ประธานกรรมการ
สายตรงประธาน โทร 089-6176571

คณะกรรมการ

นางอาภิรมย์ ชิณโน
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายอรรเดช อรรเศรษฐัง
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางนันทา พลราชม
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายอำนวย ภูทองกลม
รองประธานกรรมการคนที่ 4
นางประวีณา ปรีดี
กรรมการและเลขานุการ
ภก.อำพล อรดี
กรรมการและเหรัญญิก
นายอายุวัฒน์ สุระเสียง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภูเบศวร์ วิชัยโย
กรรมการ
นายชิงชัย อัฐนาค
กรรมการ
นางอภิญญา กองอุดม
กรรมการ
นายณัฐฐ์ธนัน โพนนอมสันต์
กรรมการ
นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ
กรรมการ
นายสมไพร ไกยวรรณ์
กรรมการ
นางทิพวรรณ กองกาย
กรรมการ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
  2.85 %
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.25 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญ
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญกลุ่ม อปท.
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญข้าราชการบำนาญ
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ 38 ตำแหน่ง
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบอื่นๆ
  6.00 %
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  6.00 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ โควิดฯ
  6.00 %