ข่าวใหม่

ประธานกรรมการ

นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล
อดิตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายพิทักษ์ กาญจนศร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายณัฐพงค์ ลือฉาย
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายประดับ ปรีพูล
รองประธานกรรมการคนที่3
นางอาพิน ไชยมัชชิม
กรรมการและเลขานุการ
นางนันทา พลราชม
กรรมการและเหรัญญิก
นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภูเบศวร์ วิชัยโย
กรรมการ
นายชิษณุพงศ์ ดาด้วง
กรรมการ
นายจำรอง ภูกิ่งเงิน
กรรมการ
นางอาภิรมย์ ชิณโน
กรรมการ
นางสาวจินตนา ศรีทอง
กรรมการ
นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ
กรรมการ
นายอรรเดช อรรเศรษฐัง
กรรมการ
นายนิรันดร์ เหมือยไธสง
กรรมการ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
  3.00 %
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.25 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.75 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้โควิดทันใจ
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญทั่วไป
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญกลุ่ม อปท.
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญข้าราชการบำนาญ
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ 38 ตำแหน่ง
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบอื่นๆ
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาสมาชิก
  6.25 %
 • เงินกู้พิเศษ
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อชำระค่า ฌกส.
  6.25 %
 • เงินกู้ ฌกส.
  6.25 %
 • เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
  6.25 %