ข่าวใหม่

ประธานกรรมการ

นายยุทธพล ภูเลื่่อน
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล
อดิตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายพิทักษ์ กาญจนศร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายประดับ ปรีพูล
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายอรรเดช อรรเศรษฐัง
รองประธานกรรมการคนที่ 4
นางประวีณา ปรีดี
กรรมการและเลขานุการ
นางนันทา พลราชม
กรรมการและเหรัญญิก
นายภูเบศวร์ วิชัยโย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางอาภิรมย์ ชิณโน
กรรมการ
นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ
กรรมการ
นายนิรันดร์ เหมือยไธสง
กรรมการ
นายชิงชัย อัฐนาค
กรรมการ
นางอภิญญา กองอุดม
กรรมการ
นางสาวจินตนา ศรีทอง
กรรมการ
นายณัฐฐ์ธนัน โพนนอมสันต์
กรรมการ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
  2.85 %
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.25 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญ
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญกลุ่ม อปท.
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญข้าราชการบำนาญ
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ 38 ตำแหน่ง
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบอื่นๆ
  6.00 %
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  6.00 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ
  6.00 %
 • เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ โควิดฯ
  6.00 %