เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ


1. ข้อตกลง
การเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้แอพพลิเคชัน KLSCOOP (“แอพลิเคชัน”) บริการทั้งหมดที่ให้บริการโดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด (“สหกรณ์ฯ”) สมาชิกบริการ รวมถึงสมาชิกทั้งหมดที่ใช้แอพพลิเคชัน ( “สมาชิก”) ยอมรับ และตกลงในข้อผูกพันของเงื่อนไขในการใช้ (“เงื่อนไข”) สมาชิกต้องใช้แอพพลิเคชัน และบริการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ KLSCOOP ขอสงวนลิขสิทธิ์ต่อสมาชิกในเงื่อนไขเหล่านี้อย่างชัดเจน

เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับการใช้แอพพลิเคชัน KLSCOOP

2. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้
หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ KLSCOOP อาจใช้ดุลยพินิจตามเหมาะสม และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อการยกเลิก หรือระงับบัญชีสมาชิกชั่วคราว และปฏิเสธการให้บริการกับสมาชิกนั้น ๆ

3. การแก้ไข
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงเงื่อนไข และแอพพลิเคชัน และ/หรือบริการที่ให้บริการได้ทุกเมื่อโดยแจ้ง หรือไม่แจ้งให้สมาชิกทราบก็ได้ และอาจทำการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ซึ่งจะมีผลต่อเงื่อนไข สมาชิกใด ๆ ที่ใช้แอพพลิเคชัน หรือบริการต่อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจะยอมรับข้อตกลงต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น สมาชิกควรทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนอย่างสม่ำเสมอ เวอร์ชั่นใหม่ของเงื่อนไขเหล่านี้จะลงวันที่ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้

4. แอพพลิเคชัน
แอพพลิเคชัน และบริการ ที่มีให้นั้นให้บริการข้อมูลการเงินของสมาชิก สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกชั่วคราว หรือหยุดแอพพลิเคชันเว็บไซต์ หรือบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) มีการแจ้งเตือน หรือไม่เมื่อใดก็ได้ 

5. ข้อมูลบัญชี
การใช้งานแอพพลิเคชัน สมาชิกต้องสมัครโดยใช้ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์เท่านั้น

6. ความรับผิดชอบ
การทำงานอื่นใดที่มีผลการข้อมูลการเงิน เช่น การฝากถอนเงิน สมาชิกต้องทำธุรกรรมและตรวจสอบการทำธุรกรรมด้วยตนเอง และไม่บอกรหัส PIN ในการเข้าสู่ระบบให้กับผู้อื่น ทางสหกรณ์จะรับผิดชอบในธุรกรรมการเงินที่ถูกต้องผ่านระบบแต่มีข้อผิดพลาดจากระบบ แต่จะไม่รับผิดการทำธุรกรรมที่สมาชิกให้ผู้อื่นกระทำการแทน หรือบอกรหัส PIN แก่ผู้อื่น เข้ามาทำธุรกรรมการเงินแทน

7. ใช้งานโดยชอบธรรม
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเฝ้าดู และบังคับใช้เงื่อนไขของนโยบายการใช้งานที่เหมาะสมได้ทุกเมื่อ สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือระงับบัญชีสมาชิกชั่วคราวได้ทุกเมื่อหากพบว่าสมาชิกมีการทำผิดนโยบายการใช้งานที่เหมาะสม

8. ความปลอดภัย
    8.1 สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชี และรหัส PIN ของตนเองบนแอพพลิเคชัน สหกรณ์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเนื่องมากจากความผิดพลาดในการเก็บรักษารหัส PIN
    8.2 รหัส PIN ถือเป็นความลับของสมาชิก สหกรณ์ฯจะทำการเข้ารหัสข้อมูลรหัสผ่านและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะไม่ทราบรหัส PIN ของท่าน