เกี่ยวกับสิทธิการเป็นสมาชิก

เกี่ยวกับสิทธิการเป็นสมาชิก


 

UploadImage

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
    1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดและ ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบสมัคร
    2. คณะกรรมการดำเนินการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัคร
    3. ความเป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับค่าหุ้นตามข้อกำหนดของสหกรณ์แล้ว

คุณสมบัติของสมาชิก
    1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
    2. เป็นข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ หรือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ ข้าราชการบำนาญซึ่ง รับเงินบำนาญที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและนิสัยดีงาม
    4. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
    5. มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
    6. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์

สิทธิของสมาชิก
    1. สิทธิในการเข้าประชุมใหญ่ เสนอญัตติ  แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน
    2. สิทธิในการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
    3. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
    4. สิทธิที่จะได้รับหรือใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
    5. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตามหุ้นและหรือเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ
    6. สิทธิที่จะเข้าชื่อกับเพื่อนสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
    7. สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก
    1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
    2.  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
    3.  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
    4.  มีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจการของสหกรณ์
    5.  บำรุงรักษาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ฯ.
1. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี
 สหกรณ์ฯ. จะจ่ายเงินปันผล เฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเมื่อสิ้นปีทางบัญชีและจัดสรรให้แก่สมาชิก ตามสัดส่วนธุรกิจที่สมาชิกทำไว้กับสหกรณ์ระหว่างปีบัญชี
2. ทุนสวัสดิการ

UploadImage