การสมัครฌาปณกิจต่างๆ

การสมัครฌาปณกิจต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์  สวัสดิการการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจต่าง ๆ  


1. ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด  ( ฌกส.)   ทุนประกัน 190,000 บาท  
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 60 ปี 
2.สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์
3.พ่อ, แม่ , คู่สมรส  , บุตร , ญาติสายตรง(พี่น้องร่วมบิดามารดา)
เป็นสมาชิกสหกรณ์ ครบ 90 วันสามารถสมัครได้   เริ่มคุ้มครอง 90 วันนับตั้งแต่ผ่านมติที่ประชุม
ค่าสมัครครั้งแรก  630 บาท หักจากเงินเดือนสมาชิกศพละ 30 บาท เก็บสูงสุดไม่เกิน 8 ศพ 240/เดือน และ ญาติสายตรงเก็บ 1,630 บาทสำหรับจ่ายรายปี เฉพาะญาติสายตรง
สมัครได้ทุกวันของทุกเดือน
 
2.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ล้านที่ 1 ทุนประกัน 1 ล้านบาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 54  ปี ( แต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงอายุ) เพื่อความแน่ใจสอบถามกับสหกรณ์
2.สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์
3.ประเภทสมทบ (คู่สมรส,บุตร) 
ค่าสมัครครั้งแรก   ให้สอบถามค่าสมัครในรอบเดือนนั้น
เปิดรับสมัครวันที่ ทุกเดือน
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีวิต
เรียกเก็บเป็นรายปี หักจากเงินปันผลของสมาชิก
สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1 – 20  ของทุกเดือน
 
3.  กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  (กสธท.) ล้านที่ 2 ทุนประกัน 1 ล้านบาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร   (ต้องสมัคร สสธท.ล้านที่ 1 ก่อน) 
1.อายุไม่เกิน 20 - 59 ปี  
2.สมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบสหกรณ์
3. สมาชิกประเภทสมทบ (คู่สมรส  และ บุตร)
*(โดยกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ คือประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตรกรและผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ)
ค่าสมัครครั้งแรก   ให้สอบถามค่าสมัครในรอบเดือนนั้น
เปิดรับสมัคร ทุกเดือน 
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีวิต
เรียกเก็บเป็นรายปี หักจากเงินปันผลของสมาชิก
สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1 – 20  ของทุกเดือน
 
กสธท.ล้านที่ 2 เปิดรับสมัครรอบวาระพิเศษ

1.อายุไม่เกิน 59 -64 ปี 6 เดือน ในวันที่สมัคร
2.สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์
3.สมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรส  และ บุตร
* (โดยกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ คือประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตรกรและผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ)
อัตราค่าสมัครเบี้ยประกันชีวิต (ในวาระพิเศษ) ตามรอบการรับสมัคร
* ไม่รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบบิดาและสมทบมารดา
 
4.  กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  (กสธท.) ล้านที่ 3 ทุนประกัน 1 ล้านบาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร   (ต้องสมัคร สสธท. ล้านที่ 1 กสธท.ล้านที่ 2 ก่อน)  
1.อายุไม่เกิน 20 - 64 ปี  6 เดือน
2.สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์
3. สมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรส  และ บุตร
 * (โดยกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ คือประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตรกร และผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ)
ค่าสมัครครั้งแรก  ให้สอบถามค่าสมัครในรอบเดือนนั้น
เปิดรับสมัคร  ทุกเดือน
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีวิต
เรียกเก็บเป็นรายปี หักจากเงินปันผลของสมาชิก
สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1 – 20  ของทุกเดือน

5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.)  ทุนประกัน  600,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 54 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2509 เป็นต้นไป) 
2.สมาชิกสามัญของสหกรณ์    สมาชิกสมทบสมัครไม่ได้
3.ประเภท พ่อ, แม่ , คู่สมรส  ,  บุตร ของสมาชิกสามัญ  
ค่าสมัครครั้งแรก  4,840 บาท
เปิดรับสมัครวันที่ ทุกเดือน
สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1 – 20  ของทุกเดือน
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีวิต
เรียกเก็บเป็นรายปี หักจากเงินปันผลของสมาชิก

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกสมาคม
โทร 080-8312833
LineID :klscoop_samakhom 
 UploadImage