ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทุนประกัน 600,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2567

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 09:07 น.
 5626
การสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทุนประกัน 600,000 บาท
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          (1) เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์
          (2) เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของสมาชิกสหกรณ์
                    *ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นสมาชิก สส.ชสอ. ก่อน คู่สมรส บุตร บิด มารดาจึงจะสมัครได้หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้
          (3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
          (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
          (5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ วันสมัคร
          (6) อายุไม่เกิน 55 ปี โดยนับ ปี พ.ศ. ดังนี้
   - ผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2567 ต้องเกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นไป
          (7) ค่าสมัคร 2,700 บาท
2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก สส.ชสอ หากสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 มิถุนายน 2567 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคม ตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 11 ดังนี้
          (1) กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ผู้สมัครได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกมีสมาชิกภาพสมบูรณ์
          (2) กรณีเสียชีวิตด้วยโรคตามประกาศของสมาคม ว่าด้วยเรื่องโรคที่สงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์ สมาคมขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์
ตารางรายละเอียดการดำเนินงานการรับสมัคร สส.ชสอ. ประจำปี 2567
ลำดับ รอบสมัคร วันที่รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ ค่าสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (บาท) รับสิทธิตามข้อบังคับ
1 8/2567 1-20 มิ.ย. 2567 2,700 1 ส.ค. 2567
2 9/2567 1-20 ก.ค. 2567 2,300 1 ก.ย. 2567
3 10/2567 1-20 ส.ค. 2567 1,900 1 ต.ค. 2567
4 11/2567 1-20 ก.ย. 2567 1,500 1 พ.ย. 2567
5 12/2567 1-20 ต.ค. 2567 1,100 1 ธ.ค. 2567
 
3. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
          (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้สมัคร
          (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
          (3) ใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ ออกโดยรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริงโดยอายุไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันที่สมัคร
          (4) แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง  สส.ชสอ.ส.5 (30 ก.ย. 63)
          (5) สำเนาบัตรประจำประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
          (6) สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
          (7) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส กรณีคู่สมรสสมัครสมาชิกประเภทสมทบ หรือกรณีผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นคู่สมรส
          (8) รูปถ่ายผู้สมัคร ในวันที่สมัคร ณ ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.
          (9) ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ดาวน์โหลดที่ www.fscct.or.th

รับสมัคร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 043-873666 , 043-873667 มือถือ 080-8312833   LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM