ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท. ล้านที่2) (วาระพิเศษ) ทุนประกัน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2567

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 09:04 น.
 573
เปิดรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท. ล้านที่2) (วาระพิเศษ)  ทุนประกัน 1 ล้านบาท รอบสมัครที่ 7/2567 วันที่ 1-20 มิถุนายน 2567
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          (1) เป็นสมาชิก สสธท. และเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์หรือสมทบสหกรณ์
          (2) เป็นคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก ตาม (1) ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตรกร และผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพ และไม่รับสมัครบิดา,มารดา
          กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สสธท. อนุโลมให้สมัครสมาชิก สสธท.ล้านที่1 และ กสธท.ล้านที่ 2 พร้อมกันได้
          *ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นสมาชิก กสธท.ล้านที่2 ก่อน คู่สมรสหรือบุตรจึงจะสมัครได้หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้
          (3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องปราศจากประวัติการรักษาด้วยโรคตามที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กสธท. เห็นว่าอันตราย มาก่อนการสมัคร
          (4) รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์
          (5) ค่าสมัครขึ้นอยู่กับอายุผู้สมัคร
กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง รอบการสมัคร กสธท.ล้านที่ 2 วาระพิเศษ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้
ประจำเดือน
(รอบการสมัคร)วาระพิเศษ
วันที่รับสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่2 อายุ(ปี) ค่าสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่2 เงินสมทบกองทุนเพื่อความมั่นคง(บาท) รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น(บาท) วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
(ยกเว้นเโรคมะเร็ง)  
เมื่อครบ 2 ปี
วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อครบ 3 ปี
มิถุนายน 2567 1-20 มิ.ย. 2567 60 4,000 5,500 9,500 1 ก.ค. 2567 1 ก.ค. 2569 1 ก.ค. 2570
61 4,000 11,000 15,000
62 4,000 16,500 20,500
63 4,000 20,650 24,650
64-65 4,000 24,400 28,400
 
 หมายเหตุ : อายุ 59 ปี 1 วัน นับเป็นอายุ 60 ปี
2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 วาระพิเศษ หากสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 มิถุนายน 2567 จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ และเริ่มคุ้มครอง ดังนี้
          (1) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
          (2) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคมะเร็ง) เมื่อครบ 2 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคที่ระบุในใบรับรองแพทย์ตามที่ กสธท. กำหนด หรือโรคร้านแรงอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กสธท. เห็นว่าอันตราย
          (3) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อครบ 3 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2570 ทั้งนี้ ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนการสมัคร
          (4) การเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
 3. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 วาระพิเศษ
          (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          (2) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมัครสมาชิกประเภทสมทบคู่สมรส)
          (3) ใบรับรองแพทย์ ต้องใช้แบบฟอร์มของ กสธท. เท่านั้น ออกดดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ (ระบุที่ออกเป็นสถานพยาบาลของรัฐ)
          (4) ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ดาวน์โหลดที่ www.matpf.com (*โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ให้ใช้ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)