ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.ล้านที่ 4) ทุนประกัน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2567

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 09:06 น.
 2024
การรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.ล้านที่ 4) ทุนประกัน 1 ล้านบาท
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) เป็นสมาชิก สสธท. กสธท.ล้านที่ 2 กสธท.ล้านที่ 3 และเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์หรือสมทบสหกรณ์
(2) เป็นคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก ตาม (1) ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตรกร และผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพ และไม่รับสมัครบิดา,มารดา
กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สสธท.  กสธท.ล้านที่ 2 และ กสธท.ล้านที่ 3 อนุโลมให้สมัครสมาชิก สสธท.ล้านที่ 1 กสธท.ล้านที่ 2 กสธท.ล้านที่ 3 และ กสธท.ล้านที่ 4 พร้อมกันได้
  *ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นสมาชิก กสธท.ล้านที่ 4 ก่อน คู่สมรสหรือบุตรจึงจะสมัครได้หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้
(3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องปราศจากประวัติการรักษาด้วยโรคตามที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กสธท. เห็นว่าอันตราย มาก่อนการสมัคร
(4) อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์
(5) ค่าสมัครครั้งแรก 1,400 บาท
กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง กสธท.ล้านที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้
ประจำเดือน วันที่รับสมัครสมาชิก
กสธท.ล้านที่4
ค่าสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่4 วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
(ยกเว้นเโรคมะเร็ง) เมื่อครบ 2 ปี
วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อครบ 3 ปี
มิถุนายน 2567 1-20 มิ.ย. 2567 1,400 1 ก.ค. 2567 1 ก.ค. 2569 1 ก.ค. 2570
 
2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก กสธท.ล้านที่ 4 หากสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 มิถุนายน 2567 จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ และเริ่มคุ้มครอง ดังนี้
          (1) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
          (2) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคมะเร็ง) เมื่อครบ 2 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคที่ระบุในใบรับรองแพทย์ตามที่ กสธท. กำหนด หรือโรคร้านแรงอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กสธท. เห็นว่าอันตราย
          (3) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อครบ 3 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2570 ทั้งนี้ ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนการสมัคร
          (4) การเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
3. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 4
          (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          (2) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมัครสมาชิกประเภทสมทบคู่สมรส)
          (3) ใบรับรองแพทย์ ต้องใช้แบบฟอร์มของ กสธท. เท่านั้น ออกโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ (ระบุที่ออกเป็นสถานพยาบาลของรัฐ)
          (4) ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ดาวน์โหลดที่ www.matpf.com (โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ให้ใช้ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)


รับสมัคร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม  โทร 080-8312833 , 043-873666 , 043-873667  LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM