บริการให้กู้

บริการให้กู้


การให้บริการเงินกู้
1. ประเภทการเงินกู้
1.1 เงินกู้สามัญ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 120 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาท
     งวดผ่อน ชำระ 250 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
     เงินกู้ใหม่ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563 (แก้ไข้เพิ่มเติม) กำหนดงวด เป็น 180 งวด
1.2 เงินกู้สามัญ (ข้าราชการบำนาญ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
     งวดผ่อนชำระ 190 งวด (ผ่อนชำระ ครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
1.3 เงินกู้สามัญสายงานวิชาชีพ  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
     อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนชำระ 84 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
1.4 เงินกู้เพื่อการศึกษา อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 130 % ของค่าเล่าเรียน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท งวดผ่อนชำระ 72 งวด
1.5 เงินกู้สามัญ สมาชิกสมทบ (ตำแหน่งสายงานสนับสนุน) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 20 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 200,000 บาท
     ผ่อนชำระ 60 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
1.6 เงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบตำแหน่งประเภทอื่นๆ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท
    ผ่อนชำระ 24 งวด (ผ่อนชำระครบ 12งวด สามารถรีกู้ได้)
1.7 เงินกู้พิเศษ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
    งวดผ่อนชำระ 240งวด (ผ่อนชำระครบ 12งวด สามารถรีกู้ได้)
1.8 เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่ง 156 งวด กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่ต้องเป็น สสธท.สามารถกู้ได้)
     ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
     หรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
     อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ กรณีกู้ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
     ผู้กู้ต้อง เป็นสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
- กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน
- กรณีกู้ 100,001บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
- กรณีกู้ 200,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรณีกู้ 300,001 -500,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
- กรณีกู้ 500,001 -600,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
- กรณีกู้ 600,001 -1,000,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
1.9 เงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่ง 300 งวด สมาชิกที่กู้ต้องเป็นสมาชิก (สสธท.)และ ฌกส. สหกรณ์
- กรณีกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
- กรณีกู้  300,001 บาท ขึ้นไป  ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
1.10 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสามัญ/บำนาญ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทงวดผ่อนชำระ  12 งวด
1.11 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 1เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
   งวดผ่อนชำระ 4 งวด
1.12 เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน  10 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
   (140 % ของค่าเล่าเรียน)  งวดผ่อนชำระ 24 งวด
1.13 เงินกู้เพื่อชำระค่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อชำระค่า สสธท. และ สส.ชสอ. สมาชิกคนหนึ่งๆ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินจำนวนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าที่
จะต้องส่งให้กับ (สสธท.) และ(สส.ชสอ.)เท่านั้น เมื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วสมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 1,000บาท ผ่อน   ชำระ 12งวด
1.14 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ส่ง 230 งวด ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก สสธท(ล้านที่1) และ กสธท(ล้านที่2)
เงินกู้ใหม่ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563 (แก้ไข้เพิ่มเติม) กำหนดงวด เป็น 180 งวด
- กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน
- กรณีกู้ 200,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
- กรณีกู้ 500,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรณีกู้ 800,001 -1,200,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
- กรณีกู้ 1,200,001 -1,500,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
- กรณีกู้ 1,500,001-1,8000,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
1.5 เงินกู้สำหรับพนักงานราชการ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระ 120 งวด (ผ่อนชำระครบ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)

หลักเกณฑ์การกู้เงิน
สิทธิการกู้
1. สมาชิกประเภทสามัญ ต้องส่งหุ้นครบ 3 เดือน จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้ ( จำนวนวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  )
2. สมาชิกประเภทสมทบ ต้องทำงานครบ 3 ปี และส่งหุ้นครบ 3 เดือน จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้
     ขั้นตอนการกู้
1. การกู้เงินสมาชิกทุกคนต้องส่งคำขอกู้ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด โดยการแนบสลิปเงินเดือน
และให้การเงินของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดเซ็นรับรองสลิปเงินเดือนด้วยทุกครั้ง พร้อมเอกสารผู้กู้และผู้ค้ำประกันด้วย
ซึ่งการยื่นคำขอกู้ใหม่นั้น สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้ทุกประเภทก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน ยกเว้นการกู้ฉุกเฉินกรณีที่เป็นยื่นกู้ใหม่
และไม่มีหนี้ฉุกเฉินเดิม สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ทุกวันทำการ ส่วนการยื่นกู้รีวงเงินเดิมให้สมาชิกยื่นกู้ได้ช่วงวันสิ้นเดือนถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ฝ่ายสินเชื่อจะเสนอคำขอกู้เข้าที่ประชุมเงินกู้ในช่วงกลางเดือน เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติตามรายงานที่เสนอ
และสัญญาเงินกู้จะออกในช่วงกลางเดือนหลังจากวันที่ประชุมเงินกู้
3. ฝ่ายสินเชื่อจะส่ง SMS ไปถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ และคำขอกู้ได้รับการพิจาณาอนุมัติ  โดยจะแจ้ง
ให้สมาชิกสัญญาเข้ามาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด โดยให้แนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยมาด้วย
4. สมาชิกที่เข้ามาทำสัญญาภายในระยะที่กำหนดและแนบสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยนั้น ทางสหกรณ์จะโอนเข้าระบบ
วิ่งแผ่นผ่านทางธนาคารกรุงไทยในวันที่ 1ของเดือนถัดไปส่วนสมาชิกที่ไม่ได้เข้ามาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดสมาชิกจะได้รับเป็นเช็ค

     เกณฑ์การกู้เงิน
1. การยื่นกู้เงินสามัญทุกประเภท สมาชิกต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ( ฌกส. )
  และตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ การกู้เงินสามัญตั้งแต่ 700,0001 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องทำประกันสัญญาสินเชื่อเงินกู้
  ในวงเงินสูงสุดถึง 3,000,000.00 บาท  ส่วนการรีกู้วนซ้ำนั้นสมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้ได้เมื่อส่งชำระมาแล้วครบ 12 รอบ
  การยื่นคำขอกู้สามัญรายใหม่สมาชิก สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 30% หรือเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
  และมีจำนวนงวดคือ 180 งวด ซึ่งวงเงินกู้นั้นขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 
ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 500,000.00 บาท
เป็นสมาชิก 1 ปี ถึง3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
เป็นสมาชิก 3 ปี ถึง5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท
เป็นสมาชิก 5 ปี ถึง10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป กู้เงินกู้ได้ ; 2,000,000.00 - 3,000,000.00 บาท
ส่วนสมาชิกที่ยื่นเพิ่มวงเงินกู้ หรือที่มีหนี้สามัญเดิมอยู่แล้วนั้น สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือ  5% หรือขั้นต่ำ 1,500 บาท  จำนวน 250 งวด
และจะลดลงปีละ 10 งวด ให้คงเหลือ 180 งวด
2. สมาชิกที่ยื่นกู้ศึกษาสวัสดิการต้องเป็นสมาชิก ล้านที่ 1 (สสธท.) ส่วนเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องเป็นสมาชิก ล้านที่ 1 ( สสธท.)
และล้านที่ 2 ( กสธท.) และทั้งสองสัญญาสามารถรีกู้วนซ้ำได้ทุกเดือน
การยื่นคำขอกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รายใหม่สมาชิก สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 30% หรือเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
และมีจำนวนงวดคือ 180 งวด ซึ่งวงเงินกู้นั้นขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถึง 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 500,000.00 บาท
เป็นสมาชิก 1 ปี ถึง 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 700,000.00 บาท
เป็นสมาชิก 3 ปี ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
เป็นสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.00 - 1,800,000.00 บาท
ส่วนสมาชิกที่ยื่นเพิ่มวงเงินกู้ หรือที่มีหนี้สามัญเดิมอยู่แล้วนั้น สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือ เปอร์เซ็น หรือขั้นต่ำ 1,500 บาท
จำนวน 230 งวด และจะลดลงปีละ 10 งวด ให้คงเหลือ 180 งวด
3. การยื่นกู้เงินของสมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท   จำนวนงวดการส่งชำระหนี้นั้น ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีจำนวน
เป็นสมาชิก 1 ปี ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 700,000.00  บาท
เป็นสมาชิก 3 ปี ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
เป็นสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป ; กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.00 - ; 1,800,000.00 บาท
4. การยื่นสัญญาเงินกู้ กรณียื่นเพราะต้องการเพิ่มวงเงินกู้ / ลดวงเงินกู้ / ลดวงเงินกู้ / การกู้เพื่อปรับอัตราดอกเบี้ย หรือการรีกู้วนซ้ำในปีถัดปีนั้น
สัญญามีผลปีต่อปี คือ เมื่อขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ สมาชิกต้องทำสัญญามาใหม่

แผนกสินเชื่อ  
โทร 082-2166311
LineID : klscoop_credit   
Email: klscoopcredit@gmail.com
UploadImage