บริการให้กู้

บริการให้กู้


การให้บริการเงินกู้
1. ประเภทการเงินกู้
1.1 เงินกู้สามัญ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 120 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาท
     งวดผ่อน ชำระ 225 งวด (ผ่อนชำระครบ 6 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.2 เงินกู้สามัญ (ข้าราชการบำนาญ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
     งวดผ่อนชำระ ... งวดตามอายุ  (ผ่อนชำระ ครบ 6 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.3 เงินกู้สามัญสายงานวิชาชีพ  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
     อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนชำระ 84 งวด (ผ่อนชำระครบ 6 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.4 เงินกู้สามัญ สมาชิกสมทบ (ตำแหน่งสายงานสนับสนุน) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 20 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 200,000 บาท
     ผ่อนชำระ 60 งวด (ผ่อนชำระครบ 6 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.5 เงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบตำแหน่งประเภทอื่นๆ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท
    ผ่อนชำระ 24 งวด (ผ่อนชำระครบ 6 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.6 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสามัญ/บำนาญ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทงวดผ่อนชำระ  12 งวด (รีกู้วนซ้ำได้ทุกเดือน)

1.7 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
   งวดผ่อนชำระ 12 งวด  (รีกู้วนซ้ำได้ทุกเดือน)

1.8 เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ส่ง 225 งวด 
1.9 เงินกู้สำหรับพนักงานราชการ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระ 120 งวด (ผ่อนชำระครบ 6 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.10 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเกื้อกูลการดำรงชีพ  (สมาชิกสามัญ)  กู้ได้ 700,000 บาท ส่ง 150 งวด  (ผ่อนชำระครบ 3 งวด สามารถรีกู้ได้)

1.11 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเกื้อกูลการดำรงชีพ  (สมาชิกสมทบ)  กู้ได้ 200,000 บาท ส่ง 60 งวด  (ผ่อนชำระครบ 3 งวด สามารถรีกู้ได้)

หลักเกณฑ์การกู้เงิน
สิทธิการกู้

1. สมาชิกประเภทสามัญ ต้องส่งหุ้นครบ 3 เดือน จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้ ( จำนวนวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  )
2. สมาชิกประเภทสมทบ ต้องส่งหุ้นครบ 3 เดือน จึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้
    
ขั้นตอนการกู้
1. การกู้เงินสมาชิกทุกคนต้องส่งคำขอกู้ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด โดยการแนบสลิปเงินเดือน
และให้การเงินของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดเซ็นรับรองสลิปเงินเดือนด้วยทุกครั้ง พร้อมเอกสารผู้กู้และผู้ค้ำประกันด้วย
การยื่นคำขอกู้ใหม่นั้น สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้ทุกประเภท
การส่งสัญญาเงินกู้สหกรณ์ปล่อยเป็น  2 รอบ
รอบที่ 1 ส่งคำขอกู้ภายในวันที่ 5 รับเงิน กลางเดือน 
รอบที่ 2 ส่งคำขอกู้ภายในวันที่ 15 รับเงินสิ้นเดือน  

ยกเว้นการกู้ฉุกเฉินกรณีที่เป็นยื่นกู้ใหม่
และไม่มีหนี้ฉุกเฉินเดิม สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ทุกวันทำการ ส่วนการยื่นกู้รีวงเงินเดิมให้สมาชิกยื่นกู้ได้ช่วงวันเงินเดือนข้าราชการออกถึงวันสิ้นเดือน 
2. ฝ่ายสินเชื่อจะเสนอคำขอกู้เข้าที่ประชุมเงินกู้ เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติตามรายงานที่เสนอและสัญญาเงินกู้จะออกหลังจากวันที่ประชุมเงินกู้มีมติอนุมัติเงินกู้
3. ฝ่ายสินเชื่อจะส่ง SMS ไปถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ และคำขอกู้ได้รับการพิจาณาอนุมัติ  โดยจะแจ้ง
ให้สมาชิกสัญญาเข้ามาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด โดยให้แนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยมาด้วย
4. สมาชิกที่เข้ามาทำสัญญาภายในระยะที่กำหนดและแนบสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยนั้น ทางสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบ ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้เข้ามาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดสมาชิกจะได้รับเป็นเช็ค

เกณฑ์การกู้เงิน
1. การยื่นกู้เงินสามัญทุกประเภท สมาชิกต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ( ฌกส. )
    และตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ การกู้เงินสามัญตั้งแต่ 300,0001 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องทำประกันสัญญาสินเชื่อเงินกู้
    ส่วนการรีกู้วนซ้ำนั้นสมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้ได้เมื่อส่งชำระมาแล้วครบกำหนดตามประเภทเงินกู้นั้นๆ


สอบถามเกี่ยวการคำนวนเงินกู้
UploadImage

แผนกสินเชื่อ  
โทร 082-2166311
LineID : klscoop_credit   
Email: klscoopcredit@gmail.com
UploadImage