ข่าวใหม่

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานกรรมการ

นายยุทธพล ภูเลื่่อน
ประธานกรรมการ
สายตรงประธาน โทร 089-6176571

คณะกรรมการ

นางอาภิรมย์ ชิณโน
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายอรรคเดช อรรคเศรษฐัง
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายอายุวัฒน์ สุระเสียง
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายอำนวย ภูทองกลม
รองประธานกรรมการคนที่ 4
นางทิพวรรณ กองกาย
กรรมการและเลขานุการ
ภก.อำพล อรดี
กรรมการและเหรัญญิก
นายสมไพร ไกยวรรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวัชรากร ดอนหัวบ่อ
กรรมการ
นายวัชระ ปรีดีย์
กรรมการ
นายไพฑูรย์ ไชยนาเมือง
กรรมการ
นายแพทย์รณภูมิ สุรันนา
กรรมการ
นายพิทักษ์ กาญจนศร
กรรมการ
นายณชรต เพชรภูกันดาน
กรรมการ
นายณัฐพงค์ ลือฉาย
กรรมการ

ผู้จัดการ

นางสุมนตรา พรไตรศักดิ์
ผู้จัดการ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
  2.85 %
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.25 %
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญ
  5.50 %
 • เงินกู้สามัญกลุ่ม อปท.
  5.50 %
 • เงินกู้สามัญข้าราชการบำนาญ
  5.50 %
 • เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
  5.50 %
 • เงินกู้สามัญสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ
  5.50 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ 38 ตำแหน่ง
  5.50 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบอื่นๆ
  5.50 %
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  5.50 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ
  5.50 %
 • เงินกู้โครงการ เกื้อกลูฯ
  5.50 %
 • เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ โควิดฯ
  5.50 %