ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร ​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด (ฌกส.)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 14:50 น.
 15

เปิดรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด 

เงินสงเคราะห์ศพ(190,000)

เงื่อนไขในการสมัคร (อายุไม่เกิน 60 ปี)

1.เป็นสมาชิกของสกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด (ทั้งประเภท สามัญ และ สมทบ)   ค่าสมัคร 630  บาท

2. สมาชิกสมทบ(บิดา-มารดา,คู่สมรส.บุตร )  ค่าสมัคร 630  บาท

3.สมทบญาติสายตรง ( หมายถึงพี่น้องร่วมบิดา-มารดา เดี่ยวกัน  ) ค่าสมัคร 1,630  บาท

เงื่อนไขในการชำระ 

1.เก็บศพละ 30 บาท เก็บสูงสุด 8 ศพ/เดือน 240 บาท  หักจากเงินเดือนทุกเดือน

2.ประเภทญาติสายตรง  เก็บเป็นรายปี