ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท. ล้านที่2) (วาระปกติ) ทุนประกัน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ม.ค. 2567 เวลา 09:03 น.
 12616
เปิดรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท. ล้านที่2)  ทุนประกัน 1 ล้านบาท รอบสมัครที่ 3/2567 วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2567
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          (1) เป็นสมาชิก สสธท. และเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์หรือสมทบสหกรณ์
          (2) เป็นคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก ตาม (1) ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตรกร และผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพ และไม่รับสมัครบิดา,มารดา
          กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สสธท. อนุโลมให้สมัครสมาชิก สสธท.ล้านที่1 และ กสธท.ล้านที่ 2 พร้อมกันได้
            *ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นสมาชิก กสธท.ล้านที่2 ก่อน คู่สมรสหรือบุตรจึงจะสมัครได้หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้
          (3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องปราศจากประวัติการรักษาด้วยโรคตามที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กสธท. เห็นว่าอันตราย มาก่อนการสมัคร
          (4) อายุ 20-59 ปี บริบูรณ์
          (5) ค่าสมัครครั้งแรก 5,600 บาท
 
กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง กสธท.ล้านที่2 รอบที่ 3/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้
 
ประจำรอบที่ วันที่รับสมัครสมาชิก
กสธท.ล้านที่2
ค่าสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่2 วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (ยกเว้นเโรคมะเร็ง) เมื่อครบ 2 ปี วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อครบ 3 ปี
3/2567 1-20 ก.พ. 2567 5,600 1 มี.ค. 2567 1 มี.ค. 2569 1 มี.ค. 2570
 
2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก กสธท.ล้านที่2 หากสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2567 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคม ตามข้อบังคับสมาคม พ.ศ. 2566 ข้อ 12 ดังนี้
          (1) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567
          (2) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคมะเร็ง) เมื่อครบ 2 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคที่ระบุในใบรับรองแพทย์ตามที่ กสธท. กำหนด หรือโรคร้านแรงอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กสธท. เห็นว่าอันตราย
          (3) สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อครบ 3 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2570 ทั้งนี้ ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนการสมัคร
          (4) การเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568
3. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2
          (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          (2) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมัครสมาชิกประเภทสมทบคู่สมรส)
          (3) ใบรับรองแพทย์ ต้องใช้แบบฟอร์มของ กสธท. เท่านั้น ออกโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ (ระบุที่ออกเป็นสถานพยาบาลของรัฐ)
          (4) ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ดาวน์โหลดที่ www.matpf.com (โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ให้ใช้ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)
 
รับสมัคร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-873666 ,043-873667  มือถือ 080-8312833 LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM