ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ล้านที่ 1(วาระปกติ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ม.ค. 2567 เวลา 09:01 น.
 13788
การสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ล้านที่1 (วาระปกติ) ทุนประกัน 1 ล้านบาท
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          (1) เป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์
          (2) เป็นคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์ตาม (1) ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพเกษตรกร และผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพ และไม่รับสมัครบิดา,มารดา
          *ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นสมาชิก สสธท. ก่อน คู่สมรสหรือบุตรจึงจะสมัครได้หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้
          (3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องปราศจากประวัติการรักษาด้วยโรคตามที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ สสธท. เห็นว่าอันตราย มาก่อนการสมัคร
          (4) อายุ 20-54 ปี บริบูรณ์
          (5) ค่าสมัครครั้งแรก 5,540 บาท
 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง รอบที่ 5/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้
ประจำรอบที่ วันที่รับสมัครสมาชิก สสธท. ค่าสมัครสมาชิก สสธท. วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์ จากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตทุกกรณี   ในวันที่ 1 ของเดือนที่ครบ 2 ปี (ยกเว้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง) วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์ จากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ในวันที่ 1 ของเดือนที่ครบ 2 ปี
5/2567 1-20 ก.พ. 2567 5,540 1 มี.ค. 2567 1 ก.พ. 2569 1 ก.พ. 2569
 
2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก สสธท. หากสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2567 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคม ตามข้อบังคับสมาคม พ.ศ. 2566 ข้อ 12 ดังนี้
          (1) การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนับแต่วันที่
1 มีนาคม 2567 นับจากวันที่คณะกรรมการ สสธท. มีมติรับ หรือ
          (2) การเสียชีวิตทุกกรณี นับแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2569 นับจากวันที่คณะกรรมการ สสธท. มีมติรับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด ทั้งนี้ ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคที่กำหนดตามใบรับรองแพทย์หรือตามประกาศของสมาคมมาก่อนการสมัคร
          (3) การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด นับแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2569 นับจากวันที่คณะกรรมการ สสธท. มีมติรับ ทั้งนี้ ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนการสมัคร
          (4) การเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย นับตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2568
3. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก สสธท.
          (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
          (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
          (2) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมัครสมาชิกประเภทสมทบคู่สมรส/ถ้ามี)
          (3) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ สสธท. กำหนด มีอายุไม่เกิน 30 วัน
          (4) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์
          (5) ใบสมัครและเอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ที่ www.cpct.or.th (โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ให้ใช้ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)


 รับสมัคร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 043-873666 , 043-873667 มือถือ 080-8312833   LineID: kLSCOOP_SAMAKHOM

วาระปกติ

UploadImage