ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร) อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 59ปี ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 15:08 น.
 274
เปิดรับสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(คู่สมรส,บุตร)  (ไม่รับสมาชิกประเภท  บิดา-มารดา)
อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 59 ปี
ค่าสมัคร 1,500  บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2563  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด