บริการให้กู้

บริการให้กู้


การให้บริการเงินกู้
1.  ประเภทการเงินกู้
   1.1 เงินกู้สามัญ อายุสมาชิก 3เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 120เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000บาท งวดผ่อน
ชำระ 260งวด (ผ่อนชำระ 12งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.2 เงินกู้สามัญ (ข้าราชการบำนาญ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 100เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท งวดผ่อนชำระ 200งวด (ผ่อนชำระ 12งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.3 เงินกู้สามัญนักเรียนทุน อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนชำระ 84 งวด (ผ่อนชำระ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.4 เงินกู้เพื่อการศึกษา อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 130 % ของค่าเล่าเรียน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท งวดผ่อนชำระ 72 งวด
   1.5 เงินกู้สามัญ สมาชิกสมทบ 18 ตำแหน่ง และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
       อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 20 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด (ผ่อนชำระ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.6 เงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบ) อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 10เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระ 24งวด (ผ่อนชำระ 12งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.7 เงินกู้พิเศษ อายุสมาชิก 3เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 65เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000บาท งวดผ่อนชำระ 240งวด (ผ่อนชำระ 12งวด สามารถรีกู้ได้)
   1.8 เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่ง 156 งวด กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท(ไม่ต้องเป็น สสธท.สามารถกู้ได้)
           ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) หรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ กรณีกู้ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้กู้ต้อง เป็นสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
          - กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน
          - กรณีกู้ 100,001บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
          - กรณีกู้ 200,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
          - กรณีกู้ 300,001 -500,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
          - กรณีกู้ 500,001 -600,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
          - กรณีกู้ 600,001 -1,000,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
   1.9 เงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่ง 300 งวด สมาชิกที่กู้ต้องเป็นสมาชิก (สสธท.) และ ฌกส. สหกรณ์ 
          - กรณีกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
          - กรณีกู้  300,001 บาท ขึ้นไป  ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
   1.10 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสามัญ/บำนาญ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  งวดผ่อนชำระ  12 งวด
   1.11 เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ) อายุสมาชิกแรกเข้า กู้ได้ไม่เกิน 1เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท งวดผ่อนชำระ 4 งวด
   1.12 เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน  10 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท (140 % ของค่าเล่าเรียน)  งวดผ่อนชำระ 24 งวด
   1.13 เงินกู้เพื่อชำระค่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อชำระค่า สสธท. และ สส.ชสอ. สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินจำนวนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าที่
        จะต้องส่งให้กับ (สสธท.) และ(สส.ชสอ.)เท่านั้น เมื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วสมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 1,000บาท ผ่อนชำระ 12งวด
   1.14 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ส่ง 240 งวด ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก สสธท(ล้านที่1) และ กสธท(ล้านที่2)
         - กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน
         - กรณีกู้ 200,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
         - กรณีกู้ 500,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
         - กรณีกู้ 800,001 -1,200,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
         - กรณีกู้ 1,200,001 -1,500,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
         - กรณีกู้ 1,500,001-1,8000,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน