ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร กองทุนล้านที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 16:06 น.
 443
UploadImage
การรับสมัคร กองทุนล้านที่ 3
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563
รับสมัคร อายุไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์
รับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ,(สมทบ คู่สมรส,บุตร) ต้องเป็นสมาชิกของ ล้านที่ 1,ล้านที่ 2 แล้วเท่านั้นหรือสมัครพร้อมกันได้เลย (แต่ต้องผ่านเงื่อนไขของล้านที่ 1,ล้านที่ 2)(ล้านที่ 1 ไม่รับสมัครสมาชิกประเภทคู่สมรส)
สมาชิกประเภท(สมทบ คู่สมรส,บุตร) ที่มีอายุ 20-64 ปี มีอาชีพดังนี้ เป็นนักศึกษา หรือข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน)
การคุ้มครอง
วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ วันที่ 1 มกราคม 2564
วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคมะเร็ง) วันที่ 1 มกราคม 2566
วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อครบ 3 ปี  วันที่ 1 มกราคม  2567
คุ้มครองถึงระยะเวลา อายุ 85 ปี
ค่าสมัคร 4,100  บาท (ต้องมาสมัครด้วยตัวเอง)
(สมาชิกสามัญต้องสมัครก่อน สมาชิกสมทบจึงสมัครได้)