ข่าวใหม่

ประธานกรรมการ

นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล
อดิตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสง่า เพียรภายลุน
รองประธานกรรมการคนที่1
นายอาทิตย์ เลิศล้ำ
รองประธานกรรมการคนที่2
นายประดับ ปรีพูล
รองประธานกรรมการคนที่3
นางวรรณรา เจริญผล
กรรมการและเลขานุการ
นายณชรต เพชรภูกันดาน
กรรมการและเหรัญญิก
นางประวีณา ปรีดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอภิสิทธิ์ เศรษฐาการ
กรรมการ
ภก.อำพล อรดี
กรรมการ
นายอายุวัฒน์ สุระเสียง
กรรมการ
นายภูเบศวร์ วิชัยโย
กรรมการ
นางนันทา พลราชม
กรรมการ
นางอาภิรมย์ ชิณโน
กรรมการ
นายกันตภณ ใจศิริ
กรรมการ
นางยาวนิตย์ ศิลาพัฒน์
กรรมการ
นายเมืองมน อุ่นสิม
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายชยุต หิรัญรักษ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสุภัสตา โชติเพิ่ม
ผู้ตรวจสอบกิจการ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  4.00 %
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญทั่วไป
  6.75 %
 • เงินกู้สามัญกลุ่ม อปท.
  6.75 %
 • เงินกู้สามัญข้าราชการบำนาญ
  6.75 %
 • เงินกู้สามัญสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ
  6.75 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ 38 ตำแหน่ง
  6.75 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบอื่นๆ
  6.75 %
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  6.75 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ
  6.75 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาสมาชิก
  6.75 %
 • เงินกู้พิเศษ
  6.75 %
 • เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว
  6.75 %
 • เงินกู้เพื่อชำระค่า ฌกส.
  6.75 %
 • เงินกู้ ฌกส.
  6.75 %
 • เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
  6.75 %