ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1) ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร) อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 12:08 น.
 307
เปิดรับสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1)
ประเภทสมาชิกสามัญ,สมทบ,(บุตร)  (ไม่รับสมาชิกประเภท คู่สมรส , บิดา-มารดา)
อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี
ค่าสมัคร 4,540  บาท
วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 กันยายน 2563  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด