ข่าวใหม่

ประธานกรรมการ

นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล
อดิตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายพิทักษ์ กาญจนศร
รองประธานกรรมการคนที่2
ดร.สมจิตร พรมแพน
รองประธานกรรมการคนที่3
นางประวีณา ปรีดี
กรรมการและเลขานุการ
นายวรพล คนใจบุญ
กรรมการและเหรัญญิก
นายภูเบศวร์ วิชัยโย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชนินทร์ งามแสง
กรรมการ
นายเรืองวุฒิ ภูมิแสง
กรรมการ
นายอำนวย ภูทองกลม
กรรมการ
นางอาพิน ไชยมัชชิม
กรรมการ
นายชิษณุพงศ์ ดาด้วง
กรรมการ
นายจำรอง ภูกิ่งเงิน
กรรมการ
นางนันทา พลราชม
กรรมการ
นายณัฐพงศ์ ลือฉาย
กรรมการ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  4.00 %
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญทั่วไป
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญกลุ่ม อปท.
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญข้าราชการบำนาญ
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ 38 ตำแหน่ง
  6.25 %
 • เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบอื่นๆ
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อการศึกษาสมาชิก
  6.25 %
 • เงินกู้พิเศษ
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว
  6.25 %
 • เงินกู้เพื่อชำระค่า ฌกส.
  6.25 %
 • เงินกู้ ฌกส.
  6.25 %
 • เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
  6.25 %