ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่สมาชิก ฌกส.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย สอ.พชร โทรัตน์
 เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08:33 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ฌาปณกิจสหกรณ์(ฌกส.)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08:32 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มลาออก ฌกส.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08:31 น.
 3 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ฯ (ฌกส.)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 น.
 0 ครั้ง

หลักเกณฑ์กู้

หมวด ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 15:50 น.
 206 ครั้ง

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ ( สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ )

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:58 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน (สำหรับสมาชิกประเภทสมทบ)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:56 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ให้ปริ้นแนบตามจำนวนคนค้ำของแต่ละประเภทเงินกู้)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:55 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมทบ (สำหรับ พกส. ลูกจ้างอื่นๆ )

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:53 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (สำหรับข้าราชการ , บำนาญ ,ลูกจ้างประจำ, พนง.ราชการ, สายงานวิชาชีพ)

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:53 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอบันทึกทั่วไป

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 เมษายน 2567 เวลา 15:18 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินฉุกเฉิน (สำหรับสมาชิก ทุกประเภท)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร กสธท. (ล้านที่4)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 เมษายน 2567 เวลา 08:33 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร กสธท. (ล้านที่ 3)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 เมษายน 2567 เวลา 08:32 น.
 2 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร กสธท. (ล้านที่ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 เมษายน 2567 เวลา 08:31 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร สสธท. (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น.
 0 ครั้ง

ตารางเปรียบเทียบการชำระหนี้

หมวด ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 มีนาคม 2567 เวลา 15:39 น.
 641 ครั้ง

แบบฟอร์มพักชำระหนี้ (เงินต้น)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:54 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับทุน (อุบัติภัย)

หมวด แบบฟอร์มเบิกทุนสวัสดิการทุกประเภท
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:57 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับทุน (สมรส/คลอดบุตร/บวช/โสด 40/50/60/สมรส10 ปี แต่ไม่มีบุตร)

หมวด แบบฟอร์มเบิกทุนสวัสดิการทุกประเภท
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:57 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับทุน (ทุพพลภาพ/เสียชีวิต/เกษียณ)

หมวด แบบฟอร์มเบิกทุนสวัสดิการทุกประเภท
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:56 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับทุน (การศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2567)

หมวด แบบฟอร์มเบิกทุนสวัสดิการทุกประเภท
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:55 น.
 0 ครั้ง

แบบคำขอเปลี่ยนแปลง สมุดคู่ฝาก

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กันยายน 2566 เวลา 17:51 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินหุ้นรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

ขอเปลี่ยนอัตราส่งเงินฝากรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 10:34 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และที่อยู่ (สส.ชสอ.)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:46 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ กสธท.(ล้านที่3)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:12 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มลาออก กสธท.(ล้านที่3)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:08 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มลาออก สส.ชสอ

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:52 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอโยนย้ายสังกัด สส.ชสอ.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:10 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:03 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ สสธท.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ กสธท. (ล้านที่2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:01 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มใบลาออกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 10 เมษายน 2566 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม ขอรับเงินฌาปณกิจสหกรณ์ฯ(กรณีเสียชีวิตงวดที่ 1และ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09:04 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม ขอโอนย้ายไปสหกรณ์อื่น

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 02 มีนาคม 2566 เวลา 13:34 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:51 น.
 0 ครั้ง

ใบโอนย้ายสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ (ใช้กรณี เป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่ย้ายไปบรรจุเป็นข้าราชการ)

หมวด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:08 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ใบลาออก กสธท (ล้านที่ 2)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:42 น.
 0 ครั้ง

การกู้เงินสายงานต่างๆ

หมวด ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10:09 น.
 0 ครั้ง

การกู้เงินสายงานต่างๆ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10:08 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มโอนย้าย สสธท. (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:39 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัคร สส.ชสอ (ทุนประกัน 600,000 บาท)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:46 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มใบลาอก สสธท (ล้านที่ 1)

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11:32 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์ม สมัครประกันความคุ้มครอง COVID-19

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 เมษายน 2563 เวลา 13:27 น.
 1 ครั้ง

หนังสือยินยอม ผู้ค้ำประกัน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มกราคม 2562 เวลา 17:05 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สส.ชสอ

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 11:05 น.
 0 ครั้ง

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล และที่อยู่ สสธท

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 11:02 น.
 0 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สสธท.

หมวด แบบฟอร์มสมัคร ฌาปนกิจต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 กันยายน 2561 เวลา 10:59 น.
 0 ครั้ง

13. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
 0 ครั้ง

12. ระเบียบเงินกู้พิเศษ ฉบับที่ 1

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:59 น.
 0 ครั้ง

11. ระเบียบการให้กู้เพื่อชำระค่าการฌาปนกิจ

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:58 น.
 0 ครั้ง

10. ระเบียบเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 2 2551

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:57 น.
 0 ครั้ง

9. ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:56 น.
 0 ครั้ง

8. ระเบียบเงินกู้ฌาปนกิจสเคราะห์

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:55 น.
 0 ครั้ง

7. ระเบียบกู้ศึกษาสวัสดิการ 2559

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:54 น.
 0 ครั้ง

6. เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:53 น.
 0 ครั้ง

5. ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ ฉบั

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:52 น.
 0 ครั้ง

4. ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสายงาน

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:51 น.
 0 ครั้ง

3. เงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการโอนย้าย-2560

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:50 น.
 0 ครั้ง

2. เงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการบำนาญ

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:49 น.
 0 ครั้ง

1. เงินกู้สามัญ-พ.ศ.-2560

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14:48 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

ใบลาออก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ (ฌกส)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:41 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มซื้อหุ้นเพิ่ม

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:37 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอส่งเงินต้นสามัญเพิ่ม

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

ตาราง กู้เงินประกัน

หมวด ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:48 น.
 0 ครั้ง

ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน